Μεταφράσεις δεν κάνω άλλο λόγω σύνταξης παρά μόνο για φίλους και αυτό μόνο τα στάνταρτ έγγραφα.

Wegen Rente übersetze ich nur gelegentlich für Freunde und das nur Standarddokumente, z.B. standesamtliche Urkunden.


Επίσημες μεταφράσεις ελληνικά - γερμανικά 

Επίσημες μεταφράσεις ελληνικά - γερμανικά και το αντίθετο με επικύρωση από κρατικά αναγνωρισμένο και ορκωτό μεταφραστή.


 

Amtliche Übersetzungen Griechisch - Deutsch


Amtliche Übersetzungen Deutsch - Griechisch und Griechisch - Deutsch mit Beglaubigung vom staatlich geprüften & vereidigten Übersetzer 

  

 

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες στην ελληνική και στην γερμανική γλώσσα στα παρακάτω θέματα:

 

 

Βασικά θέματα:

 

Άδειες οδήγησης από Ελλάδα - Αρχείο στο σπίτι σας - Ασφαλιστικές βεβαιώσεις από Ελλάδα - Δικαστικά (γενικά) πληρεξούσια και εξουσιοδοτήσεις - Έλληνες που λαμβάνουν παροχές Hartz-IV στην Γερμανία - Επίδομα τέκνων - Επικύρωση μετάφρασης για υπηρεσιακή χρήση στην Γερμανία - Προβλήματα με τα ελληνικά ονόματα στην Γερμανία - Προξενική επικύρωση για υπηρεσιακή χρήση στην Ελλάδα - Σφραγίδα της Χάγης γενικά (Apostille)


 

Ληξιαρχικά

 

Άδεια γάμου - Διαζύγια γερμανικών δικαστηρίων, αναγνώριση στην Ελλάδα - Διαζύγια ελληνικών δικαστηρίων - Διπλό επώνυμο της συζύγου μετά τον γάμο - Επώνυμο τέκνων - Μεταγενέστερη, δηλαδή εκπρόθεσμη, καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων ή συμβάντων στην Ελλάδα (γέννηση, γάμος, θάνατος, διαζύγιο κλπ.) - Οικουμενικός γάμος -Τελεσιδικία απόφασης

 

 

 


  

Αποκλεισμός ευθύνης

 

Αποκλείεται κάθε ευθύνη για τις περιεχόμενες εδώ πληροφορίες. Ουδεμία παροχή εγγύησης, ούτε και δικαίωμα πληρότητας, αφού οι κανονισμοί και προδιαγραφές αλλάζουν κάθε τόσο. Πιο πολύ είναι πρακτικές συμβουλές, οι οποίες σας βοηθούν όμως, ακόμα και αν είστε άσχετοι, να βρείτε τον πιο σύντομο δρόμο επίλυσης του προβλήματός σας. Δεν δίνουμε νομική συμβουλή και δεν αναλαμβάνουμε νομική ευθύνη για τις πληροφορίες αυτές που βασίζονται σε 20-ετή μεταφραστική εμπειρία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς διευκόλυνσή σας στην ζούγκλα των υπηρεσιών και αποβλέπουν να σας δώσουν μια πρώτη βλέψη σε αρκετά διοικητικά θέματα και των δύο χωρών.

 

 

Haftungsausschluss

 

Für die hier aufgelisteten Informationen wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Kein Gewähr und kein Recht auf Vollständigkeit, weil sich die Vorschriften und Bestimmungen ständig ändern. Vielmehr sind es praktische Tipps, die Ihnen auch als Laien helfen können, eine Lösung für Ihr Problem so einfach wie möglich zu finden. Wir geben keinen juristischen Rat und haften nicht für diese aus einer 20jährigen Übersetzererfahrung stammenden Informationen. Diese Informationen dienen dazu Ihren Weg im Behördendschungel zu erleichtern und Ihnen eine erste Vorkenntnis in vielen administrativen Themen beider Länder zu geben.

 

 

 

                                                                                                                         

Einfach, menschlich & kostengünstig.

 

Απλά, ανθρώπινα και οικονομικά.